Isı Pay Ölçer Kalorimetre Zorunlu Mu?

Kısaca Özet;

  • 2000m2 üzeri binalara merkezi ısıtma sistemi zorunludur.

Merkezi ısıtma sistemi olan binalarda;

  • 02.05.2007 tarihinden itibaren inşaa edilecek yeni binalarda,
  • 02.05.2012 tarihinde eski binalarda; “Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.” diye enerji verimliliği kanununda belirtilmiştir.

02.05.2007’de yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu MADDE 7-c: Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.

Mevcut binalar ve endüstriyel işletmeler, inşaatı devam eden binalar ve asgarî sınırları sağlama GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle(02.05.2012’ye kadar)  uygulanmaz.

 

Isı ölçer zorunlu mu?

Bakanlık ısı pay ölçer zorunlu olduğunu belirtse de, ısı pay ölçer ile ilgili yönetmelikler de sadece uygulamaya ilişkin olduğundan Yargıtay ısı pay ölçer kararlarında ısınma işlemlerinin faydalı giderler kategorisine girdiği için Kat Mülkiyeti Kanunu’nun esas alınmasına karar vermiştir. Yani ısı ölçer taktırmak veya ısı ölçer çıkarmak için apartman sakinlerinin binanı metrekaresine göre oyçokluğu veya oybirliği aranır.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 42 -……(Değişik dördüncü fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. (Değişik beşinci fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bu işten kâr edecek firmalar ısı pay ölçerin zorunlu olduğunu, yapılmaması halinde “Kanuna muhalefetten” Sulh Hukuk Mahkemesine Dava açılması gerektiğini belirtmiştir.

Sonuç: Isı pay ölçer ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen usullerce kat maliklerinin rızası ile yapılır.

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ – Isıtma sistemleri tasarım esaslarıMADDE 13 – (1) Isıtma sistemleri tasarımında kullanılacak olan ısıl geçirgenlik katsayıları 9 uncu maddede belirtilen şartlara göre hesaplanarak belirlenir. (2) Isıtma sistemi tasarım hesapları TS 2164 standardına göre yapılır. (3) (Değişik:RG-1/4/2010-27539) Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır(Ek cümle:RG-28/4/2017-30051) Bu binalar, bağımsız bölümlerin ısı sayacı kullanılmasına olanak verecek şekilde, tek kolon hattına sahip ısıtma sistemli ve ısı sayaçlarının bağımsız bölümün dışında olacak şekilde projelendirilir. (4) (Değişik:RG-1/4/2010-27539) Kullanım alanı 250 m2 ve üstünde olan bireysel ısıtma sistemine sahip gaz yakıt kullanılan binalarda bağımsız bölümlerde veya müstakil binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar veya entegre ekonomizerli cihazlar kullanılır.